Loading

523,233 hastamıza hayal ettikleri görünüme kavuşmalarına yardım ettik. Sizin de dönüşüm yolculuğunuzun bir parçası olalım.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:80 – 34394 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim, ‘’ BCT ESTETİK SAĞLIK TURZ. VE DAN. HİZM. TİC.A.Ş. ‘’ (bundan sonra “Estetik International” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun ”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Estetik International tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanan “Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) ile bilgilendirilmiş bulunmaktayım.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Estetik International tarafından, sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Estetik International’ın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda (internet sitemiz ve/veya mobil uygulamamız), çağrı merkezi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Estetik International tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası, ait olunan vatandaşlık bilgisi veya geçici T.C. Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, sigorta veya hasta protokol numarası ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileri ve bizimle paylaşılması halinde hasta yakınına ait ad-soyad verileri;
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler ve bizimle paylaşılması halinde hasta yakınına ait iletişim verileri;
 • Görsel Veriler: Estetik International’ın fiziki ve online sistemine kayıt olunması sırasında yüklenmesinin tercih edilmesi halinde sisteme koyulacak fotoğraf;
 • Muhasebesel Bilgiler: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama bilgileri gibi finansal veriler;
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri;
 • Hastane veya tıp merkezlerimizin ziyaret edilmesi halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleri;
 • Otoparkın kullanılması halinde araç plaka verisi;
 • Sağlık Bilgileri: Laboratuvar sonuçları, test sonuçları, epikriz raporu, muayene verileri, randevu bilgileri, check-up bilgileri,tıbbi teşhis bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler;
 • Web sitesine, mobil uygulamaya, girilen, gönderilen veya Estetik International online sistemine yüklenilen ve/veya girilen sağlık verileri ve sair kişisel veriler;
 • Web siteniz ve mobil uygulamasının kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, anketler, form bilgileri ve konum verileri
 • Estetik International’a veya Estetik International’a herhangi birine iş başvurusunda bulunulması halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel veriler ile Estetik International çalışanı ya da ilişkili çalışan olunması halinde hizmet akdi ve işe yatkınlık ile ilgili her türlü kişisel veri;

Estetik International tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca; aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması;
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi;
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması;
 • İlaç temini;
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme;
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma;
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması ve/veya müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ya da anlaşmalı kurumlar tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması;
 • Araştırma yapılması;
 • Mevzuata uyumluluk kapsamında yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi;
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi;
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,
 • Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarınız aracılığı ile randevum hakkında bilgilendirilmek,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonelleriniz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğimin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarınıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla.

Uzaktan sağlık hizmeti almanız halinde bu kapsamda elektronik ortam (internet sitemiz ve/veya mobil uygulamamız) aracılığıyla elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına ek olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile sağlık durumunun değerlendirilmesi, teşhis edilmiş hastalıklarının kontrol edilmesi, tıbbî danışmanlık verilmesi;
 • Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametrelerin değerlendirilmesi, izlenebilmesi, tedavi ve ilaç yönetiminin sağlanabilmesi;
 • Sağlığın korunması ve takip edilmesi, sağlıklı yaşamın desteklenmesi, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetlerin verilebilmesi;
 • Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirilebilmesi ve takibinin yapılabilmesi;
 • Teknolojik imkânların elvermesi ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Sağlık Bakanlığınca belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetlerinin sunulabilmesi;
 • Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemlerin yürütülebilmesi ve buna ilişkin bilgilendirme yapılması;
 • Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verilerinin ölçülebilmesi ve takip edilebilmesi;
 • E-reçete ve e-rapor tanzim edilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Estetik International veya Estetik International’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Estetik International ve Estetik International tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Estetik International’ın faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Estetik International’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanun’un 11. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Estetik International, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://estetikinternational.com/tr web adresinde yer alan [email protected] mail adresinden Tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Talk to an expert now

Güzellik iyi bir sağlıkla başlar! EstetikCep her zaman yanınızda… Özel tekliflerimizi kaçırmayın!